Sąlygos ir nuostatos

www.braliukai.com pirkimo – pardavimo sutartis

 

 1. Sąvokos

1.1. Pirkimo-pardavimo taisyklės – tai Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, apibrėžtos šioje pirkimo-pardavimo sutartyje, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygose, prekių pristatymo tvarkoje, šalių atsakomybės ir kitose su tuo susijusiose nuostatose. prekių pirkimui-pardavimui internetinėje parduotuvėje http://www.braliukai.com

1.2. Internetinė parduotuvė – tai svetainėje http://www.braliukai.com esanti internetinė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs arba neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali įsigyti Pardavėjo siūlomų prekių.

 

1.3. Pardavėjas yra BRALIUKAI TWINS Ltd., registruota ir veikianti pagal Latvijos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. ………………., PVM mokėtojo kodas LV…………., veikianti adresu Ūdens gatvė 10 – 14, Ryga, Latvija, www.braliukai.com

1.4. Pirkėjas yra asmuo, atitinkantis šių pirkimo-pardavimo taisyklių 2.2 punkte nurodytus reikalavimus ir įsigijęs prekes Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo–pardavimo sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, kurią sudaro Pirkėjo prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per internetinę parduotuvę, ir pirkimo–pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

1.6. Asmens duomenys – reiškia bet kokią informaciją, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su pirkėju.

1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, saugojimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės naudojantis internetine parduotuve www.braliukai.com

1.8. Trečioji šalis – šalis, kuri nėra Europos Sąjungos ar kitos Europos ekonominės erdvės narė.

1.9. Šalys – pirkėjas ir pardavėjas kartu.

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS IR SĄLYGOS

2.1. Pirkėjas patvirtina jų prieigos taisykles ir prie teiginio „patvirtindamas šį užsakymą, sutinkate su internetinės parduotuvės www.braliukai.com pardavimo – pirkimo taisyklėmis langelį įdėdamas langelį. Tokiu būdu Šalių patvirtintos taisyklės yra teisiškai privalomos dokumentas, kuriame išdėstytos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimas ir apmokėjimas už jas pristatymo ir grąžinimo tvarka, pareigos ir kitos šalys su tiekimo sutartimis – braliukai.com susijusios sąlygos.

2.2. Šia pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjui prekę, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją fiksuotą pinigų sumą pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis.

2.3. Pirkti iš Internetinės parduotuvės turi teisę prisiregistravę ir neprisiregistravę Internetinės parduotuvės sistemoje klientai, t.y. klientai, kurie yra:

2.3.1. pilnamečiai (ne jaunesni kaip 18 metų), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu;

2.3.2. fiziniai asmenys nuo 14 iki 18 metų, jeigu jie turi tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų atstovų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo pajamomis ar asmeninėmis lėšomis;

2.3.3. juridiniai asmenys.

2.4. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje vykdoma iš Latvijos Respublikos

2.5. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu tampa Pirkimo-pardavimo sutartimi, kurią sudaro Pirkėjas ir Pardavėjas ir yra abiem Šalims privalomas teisinis dokumentas.

2.6. Esant būtinybei arba esant Latvijos Respublikos teisės aktų nustatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie www.braliukai.com arba www.braliukai.com, įsigydami prekes pirmą kartą po naujos Taisyklių redakcijos įsigaliojimo.

2.7. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta privatumo politika. Sutikimas ar nesutikimas su konkretaus pirkėjo asmens duomenų naudojimu tokiais būdais, kuriais Pirkėjas išreiškia jame numatytas Privatumo politikos procedūras.

2.8. Jeigu pardavėjas suteikia teisę ar pareigą teikti informaciją klientams elektroniniu paštu ar dokumentais, visais atvejais pirkėjo atsakomybę užtraukia Pardavėjui priklausantis veikiantis ir pirkėjo elektroninio pašto adresas.

2.9. Kiekvienas Pirkimo užsakymas yra saugomas braliukai.com duomenų bazėje.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, apie tai pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo teisės aktų nustatyta tvarka. Latvijos Respublikos aktus ir šias pirkimo – pardavimo taisykles.

3.2. Teisė nutraukti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį negalioja juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

 1. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir jas priimti šiose pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduotitrečiosioms šalims savo prisijungimo duomenis. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną apie tai praneša Pardavėjui telefonu arba el.

4.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti pasikeitusią informaciją Pirkėjo paskyros formoje.

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje neteisingai nurodyta prekė ar tam tikri duomenys, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjui pastebėjus klaidą prieš gaudamas el. laišką, patvirtinantį prekių išsiuntimą, Pirkėjas nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją el.paštu info@braliukai.com. Elektroninio laiško temos eilutėje Pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį (nuoroda į šį numerį pateikiama Pardavėjo atsiųstame patvirtinimo laiške) ir užrašą „Neteisingas užsakymas“. Norėdami pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją telefono numeriu +371 ……………………... Jei klaida pastebima gavus išsiuntimą patvirtinantį el. prekių, prekės grąžinamos ir pakeičiamos 12 skyriuje nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas, nesilaikydamas Pirkimo sutarties, privalo informuoti Pardavėją elektroniniu paštu ar telefonu bei abipusiu susitarimu bet kuriuo iš aukščiau nurodytų būdų, kad pardavėjas susitars dėl prekių grąžinimo laiko ir vietos.

4.6. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis kitų šių pirkimo – pardavimo taisyklių sąlygų, kurios yra aiškiai nurodytos Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.7. Pirkėjas iš trečiosios šalies įsipareigoja mokėti muito mokesčius, kurie taikomi jo šalyje.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. e. minimali suma, kurią reikia pasiekti norint pradėti Pirkėjo užsakymą. Šios sumos dydis nurodomas Internetinėje parduotuvėje.

5.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės veikimo stabilumui ir jos saugumui arba pažeidžia Pirkimo-pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetu. parduotuvę arba anuliuoti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.5. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose braliukai.com dokumentuose bei Latvijos Respublikos teisės aktuose.

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose pirkimo-pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakytas prekes pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar prekę, kurios savybės yra kuo artimesnės užsakytajai. Pirkėjui atsisakius priimti tapačią ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekę iš anksto. daiktų.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Kliento privatumą. Kliento Asmens duomenys tvarkomi tik vadovaujantis Taisyklėmis, Privatumo politika ir Latvijos Respublikos teisės aktais.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Latvijos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui priskirtas pareigas.

 1. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas prekes Internetinėje parduotuvėje gali įsigyti užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje adresu www.braliukai.com, arba neprisiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles. .

7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, Pirkėjas patvirtina užsakymą paspausdamas mygtuką „ATSIŽIŪRĖTI“. , taip pat reikalingos informacijos nurodymas užsakymo formoje bei apmokėjimo būdo pasirinkimas.

7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas, susikūręs paskyrą Interneteparduotuvė gali matyti savo pirkimų istoriją prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos.

 1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TERMINAI

8.1. Prekės, kurios parduodamos Internetinėje parduotuvėje, nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekių kainos Pirkėjams – lojalumo programos dalyviams pateikiamos su jau pritaikyta nuolaida. Į prekių kainą neįskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos ir muito mokesčiai, taikomi Pirkėjo šalyje. Prekės pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekės pristatymo tipą. Prekės pristatymo išlaidos užsakymo formoje nurodomos eurais.

8.2. Pirkėjas gali sumokėti už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas per Pirkėjo elektroninės bankininkystės sistemą. Pirkėjui sudarius elektroninės bankininkystės sutartį ir pasirinkus apmokėti už prekes tokiu būdu, pagal Pirkėjo apmokėtą užsakymą elektroninės bankininkystės sistemoje bus suformuota mokėjimo forma. Pinigus Pirkėjas perveda į Internetinės parduotuvės banko sąskaitą, esančią atitinkamame Pirkėjo pasirinktame banke. Šiuo atveju atsakomybė už duomenų saugumą tenka atitinkamam bankui, nes visos grynųjų pinigų operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

8.2.2. naudojant elektronines mokėjimo sistemas PayPal, Paysera;

8.2.3. atsiskaitant banko kortele.

8.3. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimo būdus, nurodytus pirkimo-pardavimo taisyklių 8.2.1 ir 8.2.2 punktuose, Pirkėjas įsipareigoja už prekes atlikti išankstinį apmokėjimą. Pirkėjui pasirinkus pirkimo-pardavimo taisyklių 8.2.1 ir 8.2.2 punktuose nurodytus atsiskaitymo už prekes būdus, prekių siuntos formavimas ir pristatymo termino skaičiavimas pradedamas nuo prekių įskaitymo. mokėjimas į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjui pasirinkus pirkimo-pardavimo taisyklių 8.2.3 punkte nurodytą apmokėjimo būdą, prekių siuntos formavimas ir pristatymo termino skaičiavimas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo užsakymo gavimo dienos.

8.4. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų asmenų veiksmus ir neveikimą, įskaitant netinkamą ryšio linijų veikimą, jeigu dėl to nevykdomos ar netinkamai atliekamos Pirkėjo banko sąskaitos tvarkymo operacijos.

8.5. Apie užsakymo įvykdymo laiką Pirkėjas informuojamas el.

 1. PREKĖS PRISTATYMAS

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, prašyme nurodo prekių pristatymo vietą, kai prekė Pirkėjui pristatoma per kurjerių tarnybą.

9.2. Prekės įteikiamos užsakymo formoje nurodytam asmeniui. Kai nurodytas asmuo negali atsiimti prekių ir prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu bei pagal kitą Pirkėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo iki netinkamas pristatymo objektas ar kiti pristatymo pažeidimai.

9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4. Prekės Pirkėjui pristatomos per vežėjo ir Pirkėjo individualiai suderintus terminus. Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje vežėjas susisiekia su Pirkėju telefono numeriu, kurį Pirkėjas nurodė užsakymo formoje.

9.5. Kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą ir prekių pristatymo terminą.

9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatomos arba jų pristatymas vėluoja dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

9.7. Prekių pristatymo metu Prekė perduodama Pirkėjui, pateikiant sąskaitą faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą registruojantį dokumentą.

9.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu patikrina siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame dokumente, kuriame įregistruotas siuntos perdavimas – priėmimas, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. Pirkėjui pastebėjus, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip pažeista išoriškai), Pirkėjas nedelsdamas pažymi, kad sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame dokumente, kuriame įregistruotas siuntos perdavimas – priėmimas. siuntą, ir dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui surašyti laisvos formos siuntos sugadinimo aktą. Jeigu Pirkėjasnesurašo laisvos formos siuntos sugadinimo akto minėtu būdu, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl daiktų sugadinimo, jeigu tokia žala atsirado dėl pakuotės pažeidimo arba atsirado siuntos sugadinimo momentu. jos atsiradimas.

9.9. Mokestis už prekių pristatymą (transportavimą): pristatant Latvijoje – 3,00 EUR, pristatant į Omnivą – 4,50 EUR.

9.10. Kai prekės pristatomos ne Latvijoje, prekių pristatymo kaina nurodoma Pirkėjui Internetinės parduotuvės tinklalapyje pasirinkus šalį, į kurią prekė bus siunčiama. Pristatant prekes už Lietuvos ribų, prekės pristatymo kaina priklauso nuo šalies, į kurią prekė bus siunčiama, prekės svorio ir matmenų.

9.11. Pristatydamas prekes į trečiąsias šalis, Pirkėjas privalo sumokėti muito mokesčius, jei tokie yra taikomi Pirkėjo šalyje, taip pat muitinės procedūras atlieka Pirkėjo šalyje.

 1. KOKYBĖS GARANTIJA IR PREKIŲ TINKAMUMO LAIKAS

 

10.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodytos internetinėje svetainėje www.braliukai.com.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti požymiai gali skirtis nuo realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų. .

10.3. Pardavėjas komercinei prekei suteikia kokybės garantiją, kurios trukmė – 30 dienų.

10.4. Kai Pardavėjas neteikia garantijos tam tikroms prekėms, galioja teisės aktų nustatyta garantija tokioms prekėms.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS DĖL prastos KOKYBĖS

11.1. Parduotų daiktų trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Latvijos Respublikos teisės aktais patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

11.2. Pirkėjui grąžinant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 11.1 punkte nurodytu atveju, vadovaujamasi šiomis taisyklėmis:

11.2.1. pageidautina, bet neprivaloma, kad prekė būtų originalioje tinkamoje pakuotėje;

11.2.2. grąžinama prekė turi būti tokios pat sudėties, kokios ją gavo Pirkėjas;

11.2.3. grąžinama prekė turi būti švari;

11.2.4. grąžinamos prekės garantija turi galioti;

11.2.5. rašytinis prašymas pateikiamas nurodant vieną pasirinkimą iš kelių galimų: neatlygintinai pašalinami trūkumai, neatlygintinai pakeičiamas netinkamos kokybės prekė tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinama kaina. daikto trūkumai, vienašališkas sutarties nutraukimas ir už prekę sumokėtos sumos grąžinimas;

11.2.6. pateikiamas daikto įsigijimą patvirtinantis dokumentas (registro kvitas, sąskaita faktūra, dokumentas, įrodantis prekės priėmimą).

11.3. Prekės siuntimo/pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas, kai Pirkėjas siunčia prekes Pardavėjui grąžinti arba pakeisti dėl prekės trūkumų arba trūkumams pašalinti arba patikrinti, jei trūkumai yra nurodytas prekėse, kurios siunčiamos grąžinti ar pakeisti. Jeigu prekių trūkumai nenustatyti, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Keičiant prekes kito dydžio, spalvos ar modelio prekėmis, pakartotinis prekių pristatymas yra nemokamas. Pirkėjas ir Pardavėjas dėl pakartotinio prekių pristatymo ar atsiėmimo susitaria el. paštu arba telefonu.

11.4. Grąžinant su kitomis prekėmis, Pirkėjas, vadovaujantis Pirkimo-pardavimo taisyklių 12.2 punktu, privalo nurodyti prekes, kurias nori grąžinti, ir priežastis, dėl kurių prekės yra grąžinamos internetinės parduotuvės sistemoje. Jei pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžinamos, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš pirkimo-pardavimo taisyklių 8 punkte nurodytų mokėjimo būdų. Jei pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžinamos, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

 1. PREKĖS GRĄŽINIMAS DĖL SUTARTIES NUTRAUKIMO

12.1. Pirkėjas, būdamas fizinis asmuo, turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų per keturiolika dienų nutraukti sudarytą sutartį. Pardavėjas nesuteikia tokios teisės Pirkėjui, kuris yra juridinis asmuo.

12.2. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę pirkimo-pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju, turi pateikti aiškų sprendimą elektroninio pašto adresu info@braliukai.com. El. laiško laukelyje „Tema“ Pirkėjas įrašo prekių pirkimo PVM sąskaitos faktūros numerį ir pastabą „Grąžinamos prekės“. Grąžinant prekę privaloma pateikti prekės įsigijimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros) kopiją.

12.4. Pirkėjui grąžinus prekes po pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, laikomasi šių taisyklių:

12.4.1. grąžinama prekė nebuvo naudota;

12.4.2. grąžinama prekė nebuvo sugadinta;

12.4.3. grąžinama prekė yra originalioje ir nesugadintoje pakuotėje, išskyrus pakuotės išvaizdos pokyčius, kurie buvo būtini prekės apžiūrai;

12.4.4. nuo grąžinamos prekės nebuvo pašalintos originalios etiketės;

12.4.5. grąžinama prekė yra tokios pat sudėties, kokią ją gavo Pirkėjas;

12.4.6. grąžinama prekė neturi prarasti prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pasikeitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę). Pardavėjas per 14 dienų praneša Pirkėjui, jei grąžinta prekė atitinka aukščiau nurodytas sąlygas.

12.6. Pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo terminas baigiasi po keturiolikos dienų: pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo atveju – nuo ​​tos dienos, kai Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę, arba jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsisakė daugiau nei vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, - nuo tos dienos, kai Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis ar dalimis, – nuo ​​tos dienos, kai Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

12.7. Pareiga įrodyti, kad buvo laikomasi teisės aktų reikalavimų dėl sutarties nutraukimo, prisiima Pirkėjas.

12.8. Pirkėjui pasinaudojant 12.1 punkte nurodyta teise nutraukti sutartį, šalių įsipareigojimai vykdyti nuotolinės ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį, arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos vietoje. Prekybos patalpos, jeigu Pirkėjas pateikė prašymą sudaryti, nustoja galioti.

12.9. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties nutraukimą, grąžina Pirkėjui visas Pirkėjo sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. Pirkėjas. Pardavėjas, grąžindamas Pirkėjui visas mokėtinas sumas, naudoja tą patį atsiskaitymo būdą, kurį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kito būdo ir jei Pirkėjas nepatiria papildomų išlaidų.

12.10. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas prekes, kurios buvo pristatytos, prekės grąžinimo išlaidos jam nekompensuojamos, jeigu pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. . Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo išlaidų dalis, kuria pristatymo išlaidos padidėjo, palyginti su ta, kurią būtų sumokėjusi Pirkėjas, jei jis nebuvo užsakęs prekės (-ių), kuri (-ės) yra grąžinama (-os).

12.11. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, susidariusių dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą pristatymo būdą, o ne pigiausią standartinį Pardavėjo siūlomą.

12.12. Pardavėjas gali sulaikyti iš Pirkėjo sumokėtas sumas, kol prekės negrąžinamos Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateiks tinkamų įrodymų, kad prekės Pardavėjui yra išsiųstos, priklausomai nuo to, kas įvyksta greičiau. Apie tai, kad buvo gautos grąžinamos prekės, Pardavėjas informuoja Pirkėją el. paštu.

12.13. Jeigu Pirkėjas pristatė ne tokias prekes kaip nurodyta užsakyme, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas informuoti Pardavėją el.paštu info@epigone.lt arba paskambinęs telefono numeriais: +370 663 60001; +370 45 439988. Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis paimti tokias prekes ir pakeisti jas tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

12.14. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą dienos išsiųsti ar išsiųsti Prekes Pardavėjui ar kitam jo įgaliotam asmeniui. Po pirkėjo teisės atsisakyti sutarties, Pirkėjas susiduria su tiesioginėmis prekių grąžinimo išlaidomis.

12.15 val. Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą pateikimo Pardavėjui, išsiunčia arba perduoda prekes Pardavėjui ar kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

12.16. Pirkėjas atsako tik už daikto vertės sumažėjimą, įvykusį dėl veiksmų, kurie nebuvo būtini daikto pobūdžiui, savybėms ir funkcionavimui nustatyti.

 1. ATSAKOMYBĖ

 

13.1. Pardavėjas nėra atsakingas už procedūras, kurios yra taikomos trečiųjų šalių muitinėje, t. e. Pardavėjas neturi įtakos muitinės darbo laiko limitams, taip pat muito mokesčiams ar kitiems su muitinės mokesčiais susijusiems trečiųjų šalių mokesčiams. Pirkėjas įvertina papildomas laiko ir finansines išlaidas, kurios gali atsirasti dėl prekių išsiuntimo į trečiąją šalį.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.

13.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu trečiasis asmuo Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis prisijungimui to Internetinėje parduotuvėje Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas nepaisė Pardavėjo rekomendacijų ir savo įsipareigojimų bei nesusipažino su pirkimo-pardavimo taisyklėmis, nors Pirkėjas turėjo galimybę su jomis susipažinti.

13.5. Pardavėjas neatsako už Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius bei bet kokią jose esančią informaciją ar kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų veiklą. Pardavėjas neprižiūri ir nekontroliuoja minėtų interneto svetainių ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir asmenims neatstovauja.

13.6. Pirkėjui nesumokėjus muito mokesčio ir negalint atsiimti ar gauti prekių, Pardavėjo pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymas laikomas tinkamu.

13.7. Neįvykdžius pirkimo-pardavimo sutarties ar netinkamai įvykdžius Sutartį, kaltoji šalis atlygina kitos Šalies tiesioginius nuostolius, t. y. išlaidas, patirtas dėl kaltosios šalies veiksmų.

 1. PRIVATUMO POLITIKA IR DUOMENŲ APSAUGA

 

14.1. BRALIUKAI TWINS Ltd gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys, pateikti registruojantis elektroninės parduotuvės paskyrai, bus naudojami: prekių užsakymo tvarkymui, finansinių dokumentų išrašymui. (pvz., sąskaitos faktūros), sprendžiant problemas, susijusias su prekių pristatymu, sutartinių įsipareigojimų vykdymu ir vartotojo sutikimu dėl tiesioginės rinkodaros tikslų.

14.2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS yra šios:

14.2.1. Duomenų valdytojas ir www.braliukai.com operatorius (toliau – Pardavėjas) yra pagal Latvijos Respublikos įstatymus registruota ir veikianti UAB „BRALIUKAI TWINS“, registracijos Nr. …………………., PVM mokėtojo kodas LV…………., veikiantis adresu Ūdens gatvė 10 – 14, Ryga, Latvija, www.braliukai.com

14.2.2. Fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs prekes www.braliukai.com, toliau – Klientas.

14.2.3. Kliento asmens duomenų tvarkymas yra tvarkomas pagal Latvijos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus atitinkamus nacionalinius teisės aktus, įskaitant šias Taisykles.

14.2.4. Kliento asmens duomenys renkami remiantis teisiniais pagrindais ir tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

14.2.5. UAB „BRALIUKAI TWINS“ yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų registre, identifikavimo Nr.…………, įregistruota ……………….

14.3. Pardavėjas užtikrina asmens duomenų subjekto teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus atitinkamus teisės aktus. Pardavėjas naudoja Kliento asmens duomenis elektroninės prekybos tikslams (t.y. užsakymų įvykdymui, garantinėms paslaugoms).

14.3.1. Klientas, užsakydamas prekes, Pardavėjui turi pateikti pristatymui užtikrinti reikalingą informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, elektroninio pašto adresą ir kitą svarbią informaciją. Pardavėjas patvirtina, kad tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo metu. Pardavėjas teisiškai įsipareigoja neplatinti ir neperduoti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius pristatymo paslaugas ir/ar kitus partnerius, teikiančius su prekių pristatymu ir tvarkymu susijusias paslaugas. Bet kokie kiti asmeniniai Kliento duomenys bus perduoti trečiosioms šalims TIK Klientui sutikus. Visais kitais atvejais asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims pagal nacionalinius teisės aktus.

14.3.2. Klientui pageidaujant, www.braliukai.com pristato informacinius pranešimus.

14.3.3. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti pakeisti neteisingus asmens duomenis parašydamas el. laišką adresu info@braliukai.com su pateiktais duomenimis. Arba Klientas gali paskambinti telefonu +370 45 439988. Tokiais atvejais Pardavėjas privalo atlikti pakeitimus kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas.

14.3.4. Klientas gali tvarkyti (t.y. peržiūrėti, redaguoti) asmens duomenis ir užsiprenumeruoti informacinius pranešimus/atsisakyti jų prenumeratos prisijungęs prie www.braliukai.com.

14.3.5. Klientas, registruodamasis ir užsakydamas prekes www.braliukai.com, sutinka neatskleisti jokios paskyros informacijos tretiesiems asmenims. Tokiu atveju, kai atsiskleidžia sąskaitos informacija, Pardavėjas neatsako už jokią atsakomybę.

14.3.6. Asmens duomenys tvarkomi saugiomis priemonėmis, apsaugančiomis duomenis nuo neteisėto ištrynimo, neteisėto atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų. Buvo įdiegtos fizinės ir techninės priemonės, užtikrinančios visą informaciją, kuri yra renkama teikiant paslaugas. ATSISAKYMAS: net nepaisant visų priemonių asmens duomenims apsaugoti, jokia svetainė, internetinė operacija, kompiuterių sistema ar belaidis tinklas nėra visiškai saugūs. Po paskutinio naudojimosi mūsų paslaugomis asmens duomenys saugomi 3 metus, šiam laikotarpiui pasibaigus asmens duomenys ištrinami be galimybėssaugok jį. Asmens duomenų ištrynimą užtikrina atsakingas asmuo.

14.3.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų saugumą ir imtis tinkamų techninių ir (arba) organizacinių priemonių asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto ištrynimo ir/ar atsitiktinio pakeitimo ar atskleidimo bei kitų neteisėtų veiksmų. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dalyvaujantys darbuotojai gerbtų informacijos konfidencialumą. Pardavėjas saugo Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai ir nacionaliniai teisės aktai.

14.4. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Klientas sutinka, kad naršant www.braliukai.com Kliento įrenginyje būtų naudojami ir saugomi slapukai.

14.4.1. Klientas sutinka, kad buvo pateiktos asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir turi šias teises:

14.4.1.1. Pardavėjui ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba pagal nacionalinius teisės aktus, leidžiančius nustatyti asmens tapatybę, Klientas turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir susipažinti, kaip tvarkomi asmens duomenys, ty gauti informaciją iš kokių šaltinių. duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu duomenys tvarkomi, kam teikiami, prašyti pakeisti duomenis arba sulaikyti duomenų tvarkymą, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Latvijos.

14.4.1.2. Kitos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose nacionalinės teisės aktuose numatytos teisės.

14.5. Prašymas pakeisti duomenis, ištrinti duomenis arba konfiskuoti asmens duomenų tvarkymą turi būti pateiktas raštu arba asmeniškai Pardavėjo verslo vietoje.

14.6. www.braliukai.com naudoja slapukus. Slapukas yra mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieną vartotojo įrenginį, kuris naudojamas norint pasiekti svetainę. Slapukai padeda identifikuoti lankytojus, išsaugoti svetainių naršymo istoriją ir suasmeninti turinį.

14.6.1. www.braliukai.com slapukų paskirtis yra tokia:

14.6.1.1. Reikalingi slapukai: tokie slapukai reikalingi interneto svetainių funkcionalumui ir prieigai prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti vykdomos internetinės operacijos.

14.6.1.2. Veiksmų slapukai: slapukai, renkantys informaciją, kokiose svetainėse ir ar vartotojas gauna klaidų iš minėtos svetainės. Šie slapukai nerenka informacijos, kuri leistų identifikuoti vartotoją, o renkama informacija yra anoniminė. Šie slapukai naudojami siekiant pagerinti svetainės veikimą.

14.6.1.3. Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia svetainei išlaikyti jūsų pasirinktas parinktis (pavadinimą, kalbą, regioną) ir pasiūlyti atnaujintas, individualizuotas funkcijas. Šių slapukų surinkta informacija gali būti anoniminė. Ji nerenka duomenų iš kitų svetainių.

14.6.1.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: tokie slapukai naudojami suasmenintoms reklamoms rodyti. Šie slapukai taip pat riboja tų pačių reklamų skaičių, kad būtų galima įvertinti reklamos kampanijų efektyvumą.

14.6.1.5. Jokie asmens duomenys nerenkami naudojant slapukus.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi ir bet kokie pranešimai, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus, Pardavėjui turi būti pateikti el.paštu info@braliukai.com. Taisyklės turi būti vykdomos ir visas Pirkėjo ir Pardavėjo bendravimas vyksta anglų arba Latvijos Respublikos valstybine kalba raštu. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas laikomas gautu, kai nuo jo išsiuntimo praeina 48 valandos.

15.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo-pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, pakeitimus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje užsiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas, pirkdamas prekes Internetinėje parduotuvėje, sutinka su pakeistomis, pakeistomis, papildytomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis. Pirkėjas savo sutikimą išreiškia pateikdamas užsakymą Pardavėjui. Prekes Internetinėje parduotuvėje gali įsigyti tik tie Pirkėjai, kurie sutinka su galiojančiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis.

15.3. Bet kokie ginčai, susiję su prekių pirkimu-pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčų derybomis, jie sprendžiami Latvijos Respublikos teisme vadovaujantis Latvijos Respublikos teisės aktais.