Noteikumi un nosacījumi

www.braliukai.com pirkuma – pārdošanas līgums

 

 1. JĒDZIENI

 

1.1. Pārdošanas un pirkšanas noteikumi ir pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumi, kas noteikti pašreizējā pirkuma-pārdošanas līgumā, produktu iegādes noteikumi un maksājumi par tiem, produktu piegādes procedūra, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar produktu pirkšanu un pārdošanu tiešsaistes veikalu http://www.braliukai.com

1.2. Tiešsaistes veikals ir tiešsaistes veikals, kas pieejams tīmekļa vietnes http://www.braliukai.com, kurā pircējs, kas reģistrēts vai nav reģistrēts tiešsaistes veikala sistēmā, var iegādāties pārdevēja piedāvātos produktus.

1.3. Pārdevējs ir SIA „BRALIUKAI TWINS”, reģistrēts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, reģistrācijas nr. …………., PVN maksātāja kodu LV…………….., darbojas pie adreses Ūdens iela 10 – 14, Riga, Latvija, tīmekļa vietne www.braliukai.com

 

1.4. Pircējs ir persona, kas atbilst pašreizējo pārdošanas noteikumu 2.2. punktā noteiktajām prasībām un kas ir iegādājusies produktus tiešsaistes veikalā.

1.5. Pirkuma līgums nozīmē pirkuma līgumu, ko noslēdzis Pircējs un Pārdevējs un kas sastāv no produktu pasūtījuma pieteikuma, kuru Pircējs iesniedz pārdevējam, izmantojot tiešsaistes veikalu, un pārdošanas pirkuma noteikumus ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem.

1.6. Personas dati - ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši saistīta ar pircēju.

1.7. Privātuma politika - Pārdevēja apstiprināts dokuments, kas satur pamata personas datu vākšanas, glabāšanas, apstrādes un glabāšanas noteikumus, izmantojot tīmekļa veikalu www.braliukai.com.

1.8. Trešā valsts ir valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai cita Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

1.9. Puses - pircējs un pārdevējs kopā.

 

 1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 

2.1. Pircējs pieņem noteikumus, lai tiem piekļūtu un novietotu kasti blakus deklarācijai "apstiprinot šo pasūtījumu, jūs piekrītat tiešsaistes veikala www.braliukai.com pārdošanas - pirkšanas noteikumiem. Tādā veidā Pušu apstiprinātie noteikumi ir juridiski saistošs dokuments, kas ieskicē Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādi un samaksu par tām piegādes un atpakaļnosūtīšanas procedūras ietvaros, pienākumus un citas valstis ar piegādes līgumiem – braliukai.com saistītos nosacījumus.

2.2. Ar šo pirkuma līgumu pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt produktu Pircējam un Pircējs apņemas pieņemt produktu un samaksāt par to fiksētu naudas summu saskaņā ar pirkuma līguma noteikumiem un nosacījumiem.

2.3. Klientiem, kas ir reģistrēti un nav reģistrēti tiešsaistes veikalu sistēmā, ir tiesības pirkt no tiešsaistes veikala, t.i., klientiem, kuri ir:

2.3.1. pieaugušie (vismaz 18 gadus veci), kuru spējas neierobežo tiesas rīkojums;

2.3.2. fiziskās personas no 14 līdz 18 gadu vecumam, ja tām ir vecāku, adoptējamo vecāku vai citu pilnvaroto pārstāvju piekrišana, izņemot gadījumus, kad šīs personas patstāvīgi atsavina savus ienākumus vai personīgos līdzekļus;

2.3.3. juridiskās personas.

2.4. Tirdzniecības aktivitātes Tiešsaistes veikalā veic no Latvijas Republikas

2.5. Spēkā esošie pirkuma noteikumi kopā ar Pircēja iesniegto pasūtījumu kļūst par Pircēja un Pārdevēja noslēgto pirkuma līgumu un ir saistošs juridisks dokuments abām Pusēm.

2.6. Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētā nepieciešamības gadījumā vai apstākļos pārdevējam ir tiesības grozīt, grozīt vai papildināt noteikumus. Pircēji par to tiks informēti, pievienojoties www.braliukai.com vai www.braliukai.com, iegādājoties preci pirmo reizi pēc jaunā Nolikuma spēkā stāšanās.

2.7. Pircējam ir jāiepazīstas ar pārdevēju apstiprināto un publiskoto konfidencialitātes politiku. Vienošanās vai domstarpības par konkrēta pircēja personas datu izmantošanu veidos Pircējs pauž tajā paredzētās privātās dzīves aizsardzības politikas procedūras.

2.8. Ja pārdevējs nodrošina tiesības vai pienākumu sniegt klientiem informāciju, izmantojot e-pastu vai dokumentus, visos gadījumos persona, kas rīkojas, un pircēja e-pasta adrese, kas pieder pārdevējam, uzliekot pircējam atbildību.

2.9. Katrs iepirkuma pasūtījums tiek glabāts braliukai.com datu bāzē.

 

 1. 3. PIRCĒJA TIESĪBAS

 

3.1. Pircējam ir tiesības atcelt tiešsaistes veikalā noslēgto pirkuma-pārdošanas līgumu, paziņojot par to pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību un šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem.

3.2. Tiesības atcelt noslēgto Iepirkuma-pārdošanas līgumu nav attiecināmas uz juridiskām personām un to pilnvarotiem pārstāvjiem.

 

 

 1. PIRCĒJA PIENĀKUMI

 

4.1. Pēc pasūtījuma iesniegšanas tiešsaistes veikalā Pircējs maksā par produktiem un pieņem tos saskaņā ar procedūru, kas noteikta šajā pārdošanas noteikumos.

4.2. Pircējs apņemas nenosūtīt trešām personām informāciju par viņa/viņas pieteikšanos. Ja Pircējs zaudē informāciju par pieteikšanos, viņš par to paziņo pārdevējam pa tālruni vai pa e-pastu ne vēlāk kā 1 darbdienas laikā.

4.3. Pircēja pienākums ir nekavējoties atjaunināt mainīto informāciju Pircēja konta formā.

4.4. Pēc tam, kad Pircējs ir ievērojis, ka pasūtījuma veidlapā ir nepareizi norādīts produkts vai noteikti dati, viņam par to nekavējoties jāinformē pārdevējs. Ja Pircējs atklāj kļūdu pirms e-pasta ziņojuma saņemšanas, kas apstiprina preču nosūtīšanu, Pircējs nekavējoties par to paziņo pārdevējam pa e-pastu info@braliukai.com. E-pasta tēmas rindā Pircējam jānorāda pasūtījuma numurs (atsauce uz šo numuru ir norādīta pārdevēja nosūtītajā apstiprinājuma vēstulē) un formulējums “Nepareizs pasūtījums”. Lai mainītu preču kārtību līdz preču nosūtīšanai, Pircējs var sazināties ar Pārdevēju pa tālruņa numuru +371 ……………………... Ja kļūda tiek pamanīta pēc e-pasta saņemšanas, kas apliecina preču nosūtīšanu, preces tiek atgrieztas atpakaļ un aizstātas 12. nodaļā noteiktajā kārtībā.

4.5. Atturas no pirkuma līguma, Pircējam jāinformē Pārdevējs pa e-pastu vai telefonu un, savstarpēji vienojoties jebkurā no iepriekš minētajiem veidiem, ka pārdevējs vienosies par preču atpakaļnosūtīšanas laiku un vietu.

4.6. Izmantojot Tiešsaistes veikala pakalpojumus, Pircējs apņemas ievērot citus šo pirkšanas un pārdošanas noteikumu nosacījumus, kas ir skaidri norādīti Tiešsaistes veikalā, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas likumdošanu.

4.7. Trešās valsts Pircējs apņemas maksāt muitas nodevas, kas piemērojamas tās valstī.

 

 1. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

 

5.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt preču groza minimālo lielumu, t.i., minimālo summu, kas jāsasniedz, lai sāktu Pircēja pasūtījumu. Šīs summas lielumu norāda tiešsaistes veikalā.

5.2. Ja Pircējs mēģina ietekmēt tiešsaistes veikala darbības stabilitāti un tā drošību vai pārkāpj pirkuma noteikumu 4. punktā noteiktās saistības, pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespēju izmantot tiešsaistes veikalu vai anulēt Pircēja reģistrāciju.

5.3. Pārdevējam ir tiesības pārtraukt vai pārtraukt tiešsaistes veikala darbību, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam.

5.4. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam par viņa pasūtījuma anulēšanu, ja Pircējs par produktiem nesamaksā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas dienas.

5.5. Pārdevējam ir citas tiesības, kas paredzētas šajos Noteikumos, konfidencialitātes politikā, citos braliukai.com dokumentos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

 

 

 

 1. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI

 

6.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju saskaņā ar šajos pirkšanas un pārdošanas noteikumos un Tiešsaistes veikalā noteiktajiem nosacījumiem izmantot Tiešsaistes veikala sniegtos pakalpojumus.

6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar pirkuma un pārdošanas noteikumu 9. punktā noteiktajiem nosacījumiem.

6.3. Ja pārdevējs nespēj piegādāt pasūtīto preci Pircējam, pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam analoģisku preci vai preci, kuras rekvizīti ir pēc iespējas tuvāki pasūtītajam. Ja Pircējs atsakās pieņemt identisku preci vai preci, kas ir līdzīga tās īpašumos, Pārdevējs apņemas atdot naudu, ko Pircējs samaksājis par precēm 5 (piecu) darba dienu laikā, ja Pircējs par precēm ir veicis priekšapmaksu.

6.4. Pārdevējs apņemas ievērot Klienta privātumu. Klienta personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikas noteikumiem, konfidencialitātes politiku un tiesību aktiem.

6.5. Pārdevējs apņemas veikt citus pienākumus, kas pārdevējam noteikti Latvijas Republikas Noteikumos, Konfidencialitātes politikā un tiesību aktos.

 

 

 

 1. PIRCĒJA REĢISTRĀCIJA UN NOSLĒGUMA NOLĪGUMS - PĀRDOŠANAS NOLĪGUMS

 

 

7.1. Pircējs preces var iegādāties Tiešsaistes veikalā pēc reģistrēšanās Tiešsaistes veikala sistēmā tīmekļa adrešu www.braliukai.com vai bez reģistrācijas Tiešsaistes veikala sistēmā atbilstoši noteikumiem, kas ir paredzēti šajā Web lapā.

7.2. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad Pircējs apstiprina pasūtījumu, noklikšķinot uz pogas “PROCEED TO CHECKOUT” pēc iepirkto preču izvēles un preču groza veidošanas, kā arī nepieciešamās informācijas specifikācijas pasūtījuma veidlapā un maksājuma veida izvēles.

7.3. Katru pirkuma līgumu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, reģistrē un glabā tiešsaistes veikala datu bāzē. Pircējs, kurš ir izveidojis kontu tiešsaistes veikalā, var apskatīt savu pirkuma vēsturi pēc pieteikšanās tiešsaistes veikala sistēmā.

 

 

 

 

 1. IZMAKSU NOTEIKUMI UN LAIKA IEROBEŽOJUMI

 

8.1. Preces, kas tiek pārdotas tiešsaistes veikalā, norāda kopā ar to pārdošanas cenu. Preču cenas tiešsaistes veikalā un izveidotajā kārtībā norāda euro, ieskaitot PVN. Preču cenas lojalitātes programmas Pircējiem – dalībniekiem uzrāda ar jau pieteikto atlaidi. Preču cena neietver preces piegādes izmaksas un muitas nodokļus, ko piemēro Pircēja valstī. Preču piegādes izmaksas Pircējs sedz pēc preces piegādes konkrētā veida izvēles. Krājuma piegādes izmaksas norāda pasūtījuma veidlapā euro.

 

 

 

8.2. Pircējs var samaksāt par precēm vienā no šiem veidiem:

8.2.1. izmantojot elektronisko banku – veicot priekšapmaksu caur Pircēja elektronisko banku sistēmu. Kad Pircējs noslēdz elektronisko banku līgumu un šādā veidā izvēlas maksāt par produktiem, elektroniskajā banku sistēmā tiks izveidota maksājuma veidlapa saskaņā ar Pircēja samaksāto pasūtījumu. Pircējs pārskaita naudu tiešsaistes veikala bankas kontā attiecīgajā bankā, ko izvēlējies Pircējs. Šajā gadījumā atbildība par datu drošību gulstas uz attiecīgo banku, jo visi darījumi skaidrā naudā notiek bankas elektroniskajā banku sistēmā;

 

8.2.2. izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu PayPal;

8.2.3. norēķinoties ar bankas karti.

8.3. Ja Pircējs izvēlas pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.2.1. un 8.2.2. punktā noteiktās maksāšanas metodes, Pircējs apņemas veikt priekšapmaksu par precēm. Ja Pircējs izvēlas maksāšanas metodes precēm, kas noteiktas pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.2.1. un 8.2.2. punktā, preču nosūtīšanas veids un piegādes perioda aprēķins sākas no maksājuma ieskaitīšanas Pārdevēja kontā. Ja Pircējs izvēlas pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.2.3. punktā noteikto maksājuma metodi, preču nosūtīšanas veids un piegādes laika aprēķins sākas no Pircēja pasūtījuma saņemšanas dienas.

 

 

8.4. Pārdevējs neuzņemas atbildību par banku, korespondentu un citu trešo personu darbību un bezdarbību, ieskaitot nepareizu sakaru līniju darbību, ja tā rezultātā Pircēja bankas konta pārvaldība netiek pildīta vai tiek nepienācīgi īstenota.

 

8.5. Pircējam pa e-pastu paziņo par rīkojuma izpildes laiku.

 

 1. 9. PREČU PAKALPOJUMS

 

9.1. Pasūtot preces, Pircējs pieteikumā norāda preces piegādes vietu, kad prece ar kurjera pakalpojumu tiek piegādāta Pircējam.

 

9.2. Priekšmetus izsniedz personai, kuru norāda pasūtījuma veidlapā. Ja norādītā persona nevar savākt preces un preces tika piegādātas uz Pircēja norādīto adresi un saskaņā ar citu Pircēja norādīto informāciju, Pircējam nav tiesību iesniegt pārdevējam sūdzības sakarā ar piegādi nepareizajam subjektam vai citiem piegādes pārkāpumiem.

 

9.3. Preces piegādā pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

9.4. Preces piegādā Pircējam termiņā, par ko atsevišķi vienojas pārvadātājs un Pircējs. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pārvadātājs sazinās ar Pircēju, izmantojot tālruņa numuru, ko Pircējs norādījis pasūtījuma veidlapā.

 

9.5. Ja pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču, Pircēju informē par pasūtīto preču trūkumu un preču piegādes termiņu.

 

9.6. Visos gadījumos Pārdevējs atbrīvo no atbildības par piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai to piegāde tiek aizkavēta Pircēja vainas dēļ vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

 

9.7. Preču piegādes laikā preci nodod Pircējam, uzrādot rēķinu (konosamentu) vai citu dokumentu, kas reģistrē sūtījumu - pieņemšanu.

 

9.8. Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbauda sūtījuma stāvokli. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis rēķinu (konosamentu) vai citu dokumentu, kas reģistrē sūtījuma nodošanu - pieņemšanu, tiek uzskatīts, ka sūtījums tiek nodots pienācīgā stāvoklī. Ja Pircējs paziņo, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saņurcīts, slapjš vai bojāts ārēji citādā veidā), Pircējs nekavējoties atzīmē, ka faktūrrēķinā (konosamentā) vai citā dokumentā, kas reģistrē sūtījuma nodošanu - pieņemšanu, un pārdevēja vai tā pārstāvja klātbūtnē sastāda brīvas formas kravas bojāšanas aktu. Ja Pircējs iepriekš minētajā veidā nesastāda brīvās formas kravas bojāšanas aktu, pārdevējs tiek atbrīvots no saistībām pret Pircēju preču bojājuma dēļ, ja šāds bojājums ir radies iepakojuma bojājuma dēļ vai tā rašanās brīdī.

 

 

 

 

9.9. Maksa par preču piegādi (transportēšana): piegādājot Latvijā  – EUR 3,00, nogādājot uz Omniva – EUR 4,50.

9.10. Ja preces piegādā nevis Latvijā, preču piegādes cenu norāda pēc tam, kad pircējs tiešsaistes veikala tīmekļa lapā izvēlas valsti, uz kuru prece tiks nosūtīta. Piegādājot preces ārpus Lietuvas, krājumu piegādes cena ir atkarīga no valsts, uz kuru krājums tiks nosūtīts, no krājuma svara un izmēriem.

 

 

9.11. Piegādājot preces trešām valstīm, Pircējs maksā muitas maksu, ja tā tiek piemērota Pircēja valstī, kā arī veic muitas procedūras Pircēja valstī.

 

 

 1. KVALITĀTES GARANTIJA UN SHELF-LIFE POZĪCIJAS

 

10.1. Katras tiešsaistes veikalā pārdodamās preces rekvizīti ir norādīti tīmekļa lapā www.braliukai.com.

 

10.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka tiešsaistes veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi atribūti var atšķirties no preču faktiskā izmēra, formas un krāsas Pircēja izmantoto displeja īpatnību dēļ.

 

10.3. Pārdevējs piešķir tirdzniecības preces kvalitātes garantiju, kuras ilgums ir 30 dienas.

10.4. Ja Pārdevējs nesniedz garantijas noteiktu veidu precēm, garantija, kas tiesību aktos noteikta šādām precēm, ir spēkā.

 

 1. IZMAKSU KVALITĀTES SAMAZINĀŠANA UN APMAIŅA

 

11.1. Pārdodamo preču trūkumus novērš, sliktas kvalitātes priekšmetus apmaina un atdod atpakaļ saskaņā ar Retail Sale noteikumiem, kas apstiprināti Latvijas Republikas tiesību aktos

11.2. Kad Pircējs atgriež preces gadījumā, kas norādīts pirkšanas un pārdošanas noteikumu 11.1. punktā, ievēro šādus noteikumus:

11.2.1. vēlams, bet ne obligāti, lai prece, kas ir, būtu oriģinālā pareizā iepakojumā;

11.2.2. atdodamajai precei jābūt tāda paša sastāva, kādu to saņēmis Pircējs;

11.2.3. atdotajam postenim jābūt tīram;

11.2.4. nododamās preces garantija ir derīga;

 

11.2.5. tiek iesniegts rakstisks pieprasījums, norādot vienu atlasi no nedaudziem iespējamajiem: trūkumu novēršana bez maksas, neatbilstošas kvalitātes preces aizstāšana ar atbilstošas kvalitātes preci bez maksas, preces trūkumiem atbilstošas cenas samazināšana, vienpusēja līguma izbeigšana un par preci samaksātās summas atdošana;

 

 

11.2.6. uzrādīts dokuments, kas apliecina preces iegādi (reģistra kvīts, rēķins, dokuments, kas apliecina preces pieņemšanu).

11.3. Preču nosūtīšanas/piegādes izmaksas pārdevējs sedz, kad Pircējs nosūta atpakaļ pārdevējam vai nomaiņai preces trūkumu dēļ vai trūkumu novēršanai vai pārbaudei, ja trūkumi ir konstatēti posteņos, kas nosūtīti atpakaļ vai aizstāšanai. Ja trūkumi posteņos netiek konstatēti, nosūtīšanas izmaksas sedz pircējs. Aizstājot preces ar cita izmēra, krāsas vai modeļa precēm, atkārtota preču piegāde ir bez maksas. Pircējs un pārdevējs vienojas par preču atkārtotu piegādi vai savākšanu pa e-pastu vai tālruni.

 

 

 

11.4. Tiek atgrieztas kopā ar citām precēm saskaņā ar pirkšanas un pārdošanas noteikumu 12.2. punktu, Pircējam ir jānorāda preces, kuras tas vēlas atgriezt, un iemesli, kuru dēļ preces tiek atgrieztas tiešsaistes veikala sistēmā. Ja aizstātās preces vērtība ir augstāka par atdotās preces vērtību, Pircējs maksā cenas starpību ar vienu no maksāšanas metodēm, kas ir precizēta pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8. iedaļā. Ja aizstātās preces vērtība ir zemāka par atgrieztās preces vērtību, pārdevējs cenu starpību atdod Pircējam.

 

 

 1. LĪGUMA IZCELSMES NOSACĪJUMI

 

 

12.1. Pircējam, kas ir fiziska persona, ir tiesības atcelt noslēgto līgumu četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu un neradot citus izdevumus. Pārdevējs nepiešķir šādas tiesības Pircējam, kurš ir juridiska persona.

12.2. Lai atdotu preci gadījumā, kas norādīts pirkšanas un pārdošanas noteikumu 12.1. punktā, Pircējs savu skaidro lēmumu iesniedz uz e-pasta adresi info@braliukai.com. E-pasta ziņojuma ailē “Tēma” Pircējs ieraksta PVN rēķina numuru preču iegādei un atzīmi “Atmaksājamās preces”. Atdodot preci, obligāti jāuzrāda dokumenta kopija (PVN rēķins), kas apliecina preces iegādi.

 

 

12.4. Kad Pircējs atgriež preces pēc pirkuma-pārdošanas līguma atcelšanas, ievēro šādus noteikumus:

12.4.1. prece, kas tiek atdota atpakaļ, netika izmantota;

12.4.2. prece, kas tiek atgriezta, nav bojāta;

12.4.3. prece, kas tiek atdota, ir oriģinālā un nesaplēstā iepakojumā, izņemot iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas preces pārbaudei;

12.4.4. oriģinālais marķējums nav izņemts no preces, kas tiek atgriezta;

 

12.4.5. prece, kas tiek atdota, ir tāda pati, kādu to saņēmis Pircējs;

12.4.6. prece, kas tiek atdota, nedrīkst zaudēt savu komerciālo izskatu Pircēja vainas dēļ (izņemot izskata izmaiņas, kas ir neizbēgamas, lai preci atdotu). Pārdevējs 14 dienu laikā paziņo Pircējam, ja atgrieztā prece atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem.

 

12.6. Pirkšanas un pārdošanas līguma anulēšanas termiņš beidzas pēc četrpadsmit dienām: gadījumā, ja ir noslēgts pirkuma un pārdošanas līgums, - no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci vai, ja Pircējs pasūtījis vairāk nekā vienu preci vienā pasūtījumā un preces piegādā atsevišķi, - no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona saņem pēdējo preci, izņemot pavadzīmi vai pavadzīmi,

 

 

 

 

12.7. Pienākumu pierādīt, kas tika ievērots tiesību aktos par līguma atcelšanu, uzņemas Pircējs.

 

 

12.8. Ja Pircējs izmanto tiesības atcelt 12.1. punktā noteikto līgumu, pušu pienākumi izpildīt distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus pārdošanas telpām, vai noslēgt distances līgumu vai vienošanos ārpus tirdzniecības telpām, ja Pircējs ir iesniedzis pieprasījumu noslēgt līgumu, beidzas.

 

 

12.9. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja paziņojumu par līguma atcelšanu, atdod Pircējam visas Pircējam samaksātās summas, ieskaitot Pircēja samaksātās preces piegādes izmaksas. Atdodot visu maksājamo summu Pircējam, Pārdevējs izmanto to pašu maksājuma veidu, ko Pircējs izmantoja, maksājot pārdevējam, ja vien Pircējs nav skaidri piekritis citai metodei un ja Pircējam nav papildu izmaksu.

 

12.10. Gadījumos, kad Pircējs atgriež tikai vienu vai vairākus, bet ne visus piegādātos krājumus, preces atgriešanas izmaksas viņam nekompensē, ja piegādes summa nav atkarīga no piegādāto preču daudzuma, vērtības vai citiem rekvizītiem. Gadījumos, kad piegādes summa ir atkarīga no piegādāto preču daudzuma, vērtības vai citiem rekvizītiem, Pircējam tiek atdota piegādes izmaksu daļa, par kuru ir palielinājušās piegādes izmaksas, salīdzinot ar izmaksām, ko būtu samaksājis Pircējs, ja viņš nebūtu pasūtījis atpakaļ atgriezto (- ās) preci (- es).

 

12.11. Pārdevējam nav pienākuma atgriezt Pircējam papildu izmaksas, kas veidojās tāpēc, ka Pircējs nepārprotami izvēlējās citu piegādes metodi, nevis lētāko standarta metodi, ko piedāvāja Pārdevējs.

 

12.12. Pārdevējs var ieturēt summas no tā Pircēja, kuru tas samaksājis, līdz preces netiek atgrieztas pārdevējam vai līdz Pircējs uzrāda atbilstošus pierādījumus, ka preces tiek nosūtītas pārdevējam, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk. Pārdevējs ar e-pasta starpniecību informē Pircēju par to, ka atpakaļ nosūtītie priekšmeti ir saņemti.

12.13. Ja Pircējs preces piegādājis ne tā kā pēc pasūtījuma, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, jāinformē Pārdevējs pa e-pasta info@braliukai.com vai zvanot pa tālruņa numuriem: +371 …………………. Pārdevējs apņemas uz sava rēķina ņemt šādas preces un aizstāt tās ar piemērotām precēm. Ja pārdevējam nav pasūtīto preču, viņš atdod Pircējam samaksāto naudu par precēm.

12.14. Pircējam nekavējoties un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma atsaukšanu saņemšanas jānosūta vai jānosūta preces pārdevējam vai citai viņa pilnvarotai personai. Pēc tam, kad pircējam ir tiesības atteikties no līguma, Pircējs saskaras ar tiešajām preču atgriešanas izmaksām.

12.15. Pircējs nosūta vai nodod preces pārdevējam vai citai personai, ko tas pilnvarojis, nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no paziņojuma par līguma atcelšanu iesniegšanas dienas, nosūta pārdevējam. Pēc tam, kad Pircējs ir izmantojis tiesības atcelt līgumu, Pircējs sedz preču atgriešanas tiešās izmaksas.

12.16. Pircējs ir atbildīgs tikai par preces vērtības samazināšanu, kas notikusi tādu darbību dēļ, kas nebija nepieciešamas preces rakstura, īpašību un funkcionēšanas noteikšanai.

 

 

 

 1. ATBILDĪBA

 

13.1. Pārdevējs neatbild par procedūrām, kas piemērojamas trešo valstu muitā, t. i., pārdevējs neietekmē muitas darba termiņus, kā arī muitas nodevas vai citus trešo valstu maksājumus, kas saistīti ar muitas maksām. Pircējs izvērtē papildu laika un finanšu izmaksas, kas varētu rasties sakarā ar preču nosūtīšanu uz trešo valsti.

 

13.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot tiešsaistes veikala sistēmu.

13.3. Pircējs ir atbildīgs par savas pieteikšanās informācijas nodošanu trešām personām. Ja trešā persona izmanto tiešsaistes veikala sniegtos pakalpojumus, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, lai pieteiktos tiešsaistes veikalā, pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju.

13.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad Pircējs ir ignorējis pārdevēja ieteikumus un saistības un nav iepazinies ar pārdošanas noteikumiem, lai gan Pircējam bija iespēja iepazīties ar tiem.

13.5. Pārdevējs nav atbildīgs par saitēm uz tiešsaistes veikalā pieejamo citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm un jebkādu informāciju, kas pieejama šajās tīmekļa vietnēs vai citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu darbībā. Pārdevējs neuzrauga un nekontrolē minētās tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus, iestādes, organizācijas un personas.

13.6. Ja Pircējs nav samaksājis muitas nodevu un nevar iekasēt vai saņemt preces, tiek uzskatīts, ka pārdevējs ir izpildījis Pirkšanas un pārdošanas līgumu.

13.7. Gadījumā, ja nav izpildīts pirkuma līgums vai nav veikta nolīguma neatbilstoša izpilde, vainīgā Puse kompensē tiešos zaudējumus, kas radušies otrai Pusei, t. i., izdevumus, kas radušies sakarā ar vainīgās Puses darbībām.

 

 

 1. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA UN DATU AIZSARDZĪBA

 

14.1. SIA BRALIUKAI TWINS respektē ikviena tiesības uz privātumu. Personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citus datus, ko sniedz, reģistrējot e-veikala kontu, izmanto, lai: apstrādātu preču pasūtījumu, izdotu finanšu dokumentus (piemēram, rēķinus), atrisinātu problēmas, kas saistītas ar preču piegādi, izpildītu līgumsaistības un lietotāja piekrišanu tiešā mārketinga mērķiem.

 

14.2. PERSONAS datu apstrādes noteikumi ir šādi:

14.2.1. Datu operators un www.braliukai.com operators (turpmāk tekstā – “Pārdevējs”) ir SIA „BRALIUKAI TWINS”, reģistrēts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, reģistrācijas nr. …………., PVN maksātāja kodu LV…………….., darbojas pie adreses Ūdens iela 10 – 14, Riga, Latvija, tīmekļa vietne www.braliukai.com

14.2.2. Fiziska vai juridiska persona, kas iegādājusies preces www.braliukai.com, turpmāk – “Klients”.

 

14.2.3. Klienta personas datu apstrādi pārvalda likums par Latvijs Republikas personas datu tiesisko aizsardzību un citi attiecīgie valsts tiesību akti, tostarp šie noteikumi.

 

 

14.2.4. Klienta personas dati tiek vākti, balstoties uz tiesisko regulējumu, un apstrādāti godīgi un precīzi.

 

14.2.5. SIA BRALIUKAI TWINS ir reģistrēts Personu datu kontrolleru reģistrā, identifikācijas Nr. ………………, reģistrēts …………………..

14.3. Pārdevējs nodrošina personas datu subjekta tiesības saskaņā ar likumu par personas datu aizsardzību un citiem attiecīgiem tiesību aktiem. Pārdevējs izmanto klienta personiskos datus e-komercijas mērķiem (t.i., pasūtījumu izpildei, garantijas pakalpojumiem).

14.3.1. Pasūtot preces, Klients sniedz pārdevējam nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu piegādi, piemēram, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi un citu būtisku informāciju. Pārdevējs apstiprina, ka šādus datus izmanto tikai preču pasūtīšanas un piegādes laikā. Pārdevējs juridiski apņemas neizplatīt un nepārsniegt šādu informāciju trešām personām, izņemot pārdevēja partneri, kas sniedz piegādes pakalpojumus, un/vai citus partnerus, kas sniedz ar preču piegādi un apstrādi saistītus pakalpojumus. Jebkurus citus personīgos Klienta datus nodod trešajām personām TIKAI ar klienta piekrišanu. Visos citos gadījumos personas datus var atklāt trešām personām saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

14.3.2. Ja Klients to pieprasa, www.braliukai.com nodrošina informatīvu ziņojumu piegādi.

 

14.3.3. Klientam ir tiesības piekļūt personas datiem un tiesības pieprasīt nepareizu personas datu maiņu, rakstot e-pasta ziņojumu, lai info@braliukai.com ar sniegtajiem datiem. Tāpat klients var zvanīt pa tālruni +371 ……………. Šādos gadījumos pārdevējam jāveic izmaiņas pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 2 (divas) darba dienas.

14.3.4. Klients var pārvaldīt (t.i. pārskatīt, rediģēt) personiskos datus un abonēt/anulēt informatīvo ziņojumu abonēšanu, piesakoties www.braliukai.com.

14.3.5. Reģistrējot un pasūtot preces no www.braliukai.com Klients piekrīt neatklāt konta informāciju trešajām personām. Šādā gadījumā šī konta informācija atklāj, ka Pārdevējs nav atbildīgs par atbildību.

14.3.6. Personas datus pārvalda, izmantojot drošus līdzekļus, aizsargājot datus pret nelikumīgu dzēšanu, nelikumīgu atklāšanu vai citām nelikumīgām darbībām. Ir īstenoti fiziski un tehniski pasākumi, lai nodrošinātu visu informāciju, kas tiek apkopota mūsu pakalpojumu sniegšanas laikā. ATRUNA: pat neskatoties uz visiem pasākumiem personas datu nodrošināšanai, neviena tīmekļa vietne, tiešsaistes transakcija, datorsistēma vai bezvadu tīkls nav pilnīgi drošs. Pēc pēdējā laika, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi, personas dati tiek glabāti 3 gadus, šī perioda beigās personas datus dzēš bez iespējas tos atjaunot. Personas datu dzēšanu nodrošina atbildīgā persona.

14.3.7. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt Klienta personas datu drošību un veikt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus personas datu aizsardzībai pret nelikumīgu dzēšanu un/vai nejaušu izmaiņu veikšanu vai atklāšanu, kā arī jebkādas citas nelikumīgas darbības. Pārdevējs apņemas nodrošināt, ka visi iesaistītie darbinieki ievēro informācijas konfidencialitāti. Pārdevējs glabā Klienta personas datus ne ilgāk, kā to prasa personas datu pārvaldības mērķi un valsts tiesību akti.

14.4. Piekrītot šīm kārtulām, klients piekrīt, ka sīkfaili tiks izmantoti un saglabāti klientu ierīcē, pārlūkojot vietni www.braliukai.com

14.4.1. Klients piekrīt, ka personas datu apstrādes noteikumi ir nodrošināti un tiem ir šādas tiesības:

14.4.1.1. Pēc personas identifikācijas dokumenta sniegšanas pārdevējam vai elektroniskās saziņas līdzekļiem vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas ļauj identificēt personu, klientam ir tiesības piekļūt personas datiem un pārbaudīt, kā tiek pārvaldīti personas dati, t.i., saņemt informāciju no tā, kuri datu avoti ir savākti, kādam nolūkam dati tiek pārvaldīti, kam dati tiek sniegti, pieprasīt datu maiņu vai konfiscēt datu pārvaldību, ja dati tiek pārvaldīti saskaņā ar likumu par Latvijas personas datu tiesisko aizsardzību.

 

14.4.1.2. Citas tiesības, kas paredzētas likumā “Par personas datu tiesisko aizsardzību” un citos valsts tiesību aktos.

14.5. Pieprasījums mainīt datus, dzēst datus vai konfiscēt personas datu pārvaldību ir jāizsaka rakstiski vai personīgi Sellers uzņēmējdarbības vietā.

14.6. www.braliukai.com izmanto sīkfailus. Sīkfails ir neliels teksta fails, kas tiek nosūtīts visu lietotāju ierīcei, kura tiek izmantota, lai piekļūtu vietnei. Sīkfaili palīdz identificēt apmeklētājus, saglabāt vietnes, pārlūkošanas vēsturi un personalizēt saturu.

14.6.1. www.braliukai.com sīkdatņu mērķis ir šāds:

14.6.1.1. Nepieciešamie sīkfaili: šādi sīkfaili ir nepieciešami tīmekļa vietņu funkcionalitātei un piekļuvei tīmekļa vietnes aizsargātajiem apgabaliem. Bez šiem sīkfailiem tiešsaistes transakcijas nevarēja notikt.

14.6.1.2. Darbību sīkfaili: sīkfaili, kas apkopo informāciju par to, kādas tīmekļa vietnes un vai lietotājs no minētās tīmekļa vietnes saņem kādas kļūdas. Šie sīkfaili neapkopo informāciju, kas ļautu identificēt lietotāju, un apkopotā informācija ir anonīma. Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai uzlabotu tīmekļa vietnes veiktspēju.

14.6.1.3. Funkcionālie sīkfaili: šie sīkfaili ļauj vietnei paturēt izvēlētās opcijas (nosaukumu, valodu, reģionu) un piedāvāt atjauninātas, personalizētas funkcijas. Šo sīkfailu apkopoto informāciju var padarīt anonīmu. Tā nevāc datus no citām tīmekļa vietnēm.

 

14.6.1.4. Mērķa vai reklāmas sīkfaili: šādi sīkfaili tiek izmantoti, lai parādītu personalizētus sludinājumus. Šie sīkfaili arī ierobežo to pašu reklāmu skaitu, lai noteiktu reklāmas kampaņu efektivitāti.

14.6.1.5. Izmantojot sīkfailus, personiskie dati netiek vākti.

 

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

15.1. Visi paziņojumi un visi paziņojumi, izņemot Noteikumos paredzētos gadījumus, ir jāiesniedz pārdevējam pa e-pastu info@braliukai.com. Noteikumi ir izpildīti, un visu saziņu starp Pircēju un Pārdevēju veic angļu valodā vai Latvijas Republikas valsts valodā rakstiski. Paziņojumu, kas nosūtīts pa e-pastu, uzskata par saņemtu, kad ir pagājušas 48 stundas pēc tā nosūtīšanas.

15.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt pārdošanas un pirkšanas noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Par jebkādām izmaiņām, grozījumiem vai papildinājumiem pieteikšanās brīdī paziņo tiešsaistes veikala sistēmā reģistrētam Pircējam. Pircējs, kas iegādājas produktus Tiešsaistes veikalā, piekrīt mainītajiem, grozītajiem, papildinātajiem Smilšu pirkšanas noteikumiem. Pircējs izsaka savu piekrišanu, iesniedzot rīkojumu pārdevējam. Tiešsaistes veikalā produktus drīkst iegādāties tikai pircēji, kas piekrīt derīgajiem pārdošanas iepirkuma noteikumiem.

15.3. Visi strīdi, kas saistīti ar produktu pirkšanu-pārdošanu Tiešsaistes veikalā, tiek atrisināti sarunu ceļā. Ja domstarpības netiek risinātas sarunu ceļā, tās izšķir Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.